Home » خلخالي به روايت اسناد ساواک by مرکز بررسي اسناد تاريخي
خلخالي به روايت اسناد ساواک مرکز بررسي اسناد تاريخي

خلخالي به روايت اسناد ساواک

مرکز بررسي اسناد تاريخي

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

در مقدمه اين كتاب شرح حالي از آيتالله خلخالي بر اساس اسناد ساواك و نيز خاطرات وي درج شده و سپس اسناد با برخي از توضيحات درباره اشخاص در حاشيه کتاب درج شده است.Moreدر مقدمه اين كتاب شرح حالي از آيت‌الله خلخالي بر اساس اسناد ساواك و نيز خاطرات وي درج شده و سپس اسناد با برخي از توضيحات درباره اشخاص در حاشيه کتاب درج شده است.