Home » ภูชิชย์-นริศรา 1-2 by ก.สุรางคนางค์
ภูชิชย์-นริศรา 1-2 ก.สุรางคนางค์

ภูชิชย์-นริศรา 1-2

ก.สุรางคนางค์

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

เรามาดูกันวาผูหญิงทีพูดนอย แตทำงานหนักและไมเคยยอทอ ในหัวใจเธอคิดอยางไร และผูชายทีเครงขรึม พูดนอยกวานอยเชนกัน จะกลาบอกรักกับผูหญิง ทีครอบครองหัวใจเขาอยูทุกเมือเชอวันไดไหม ภูชิชย - นริศรา เขาและเธอจะยอมโอนออนผอนปรนตอความรูสึกแนนเหนียวในหัวใจไดหรือไมMoreเรามาดูกันว่าผู้หญิงที่พูดน้อย แต่ทำงานหนักและไม่เคยย่อท้อ ในหัวใจเธอคิดอย่างไร และผู้ชายที่เคร่งขรึม พูดน้อยกว่าน้อยเช่นกัน จะกล้าบอกรักกับผู้หญิง ที่ครอบครองหัวใจเขาอยู่ทุกเมื่อเช่อวันได้ไหม ภูชิชย์ - นริศรา เขาและเธอจะยอมโอนอ่อนผ่อนปรนต่อความรู้สึกแน่นเหนียวในหัวใจได้หรือไม่ และที่สำคัญ ผู้ชายอย่างภูชิชย์จะปากแข็งขนาดไหน ในเม่อภายในอ่อนไหว ร่ำร้องเรียกหาแต่นริศราไม่เว้นวาย! คนรักกัน หัวใจเดียวกัน คิดเหมือนกัน และสุดท้าย...รักกัน แม้อุปสรรคจะมีมากมายขนาดไหน สายใยรักก็ไม่มีวันขาดออกจากกัน เพราะรักมั่นคง...ที่ไหนมีภูชิชย์ ที่นั่นต้องมีนริศรา และเมื่อรักเกิดจากประกาศิตของหัวใจ ขอให้รักกันเหมือน ภูชิชย์ นริศรา จึงเป็นคำอวยพรของคู่บ่าวสาวที่ปราถนารักแท้ทุกคู่ไป